Search
Close this search box.

Omaalgatuste toetamine

Alates 2022.aastast toetatakse Keila noortekeskuse eelarvest noorte omaalgatuslikke projekte. Projektid on suunatud Keila linna noortele vabaaja ja koolivaheja sisustamiseks, võimaluste suurendamiseks ja noorte ettevõtlikkuse toetamiseks.

Toetuse määraks on kuni 500 eurot projekti kohta, kusjuures vahenditele võib kulutada kuni 50% eelarvest. Suuremate ideede puhul on võimalik toetust saada ka suuremas mahus, kuid selleks tuleb eelnevalt konsulteerida:  knk@keilanoortekeskus.ee

2023.aastal esitatud projektide tegevused peavad olema lõppenud 31.detsembriks 2023. Aruanne peab olema esitatud hiljemalt 30.jaanuariks 2024. Täitmiseks teostajatele: OMAALGATUSPROJEKTI ARUANNE

Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mis on:

  •   Ukraina noori kaasavad tegevused;
  •   seotud noorte koolivaheaja ja/või vabaaja sisustamisega;
  •   noortele laialdase ja positiivse mõjuga;
  •   seadnud oma projekti sihtgrupiks 7-19-aastased noored;
  •   suunatud suurema arvuga noortele.
  •   Toetatakse kuni 500 eurose eelarvega omaalgatusprojekte.
  •   Eelneva konsultatsiooni ja erikokkulepetega on võimalik taotleda ka suuremat summat, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.


Omaalgatuste toetamise tingimused on leitavad siin: Omaalgatuste tingimused

Uue taotlusperioodi taotluse link ilmub siia lehele, kui taotlusvoor algab. 

Lisainfot küsi: knk@keilanoortekeskus.ee

Hindamiskriteerium

Näitaja

Idee ja eesmärk

Kirjeldatud on projektiideed, mida soovitakse ellu viia ning eesmärk või tulemus, mida projektiga saavutada soovitakse. 

Projektimeeskond

Projektimeeskonna meeskonna nimed on välja toodud, meeskonda kuulub vähemalt 2 noort.

Probleem/kitsaskoht

Kirjeldatud on, millist probleemi või kitsaskohta aitab projekt lahendada. 

Laiem kasu

Kirjeldatud on, kuidas on projekt kasulik teistele noortele (kes ei ole projektimeeskonnas) või kohalikule kogukonnale

Tegevused

Kirjeldatud on tegevused, millega hakatakse kitsaskohta või probleemi lahendama. 

Ajakava

Kirjleldatud aja-ja tegevuskava on läbimõeldud ja realistlik

Õppimine

Kirjeldatud on, mida õpib projektist projektimeeskond. Kirjeldatud on, mida õpivad/saavad teada teised noored/kogukond. Lisapunkt kui on kirjeldatud, kuidas osaleja õpikogemust/teadmisi mõõdetakse

Eelarve

Eelarve on mõistlik ja vastab tegevuskavale

Koostöö

Kirjeldatud on, kuidas tehakse projekti raames koostööd teiste asutuste/ettevõtetega

Kaasamine

Kirjeldatud on, kui palju noori/kogukonnaliikmeid on planeeritud projektitegevustesse kaasata

Lisaküsimus: pikaajaline mõju

Kirjeldatud on, milline on projekti pikaajaline mõju. Kuidas seda mõju on planeeritud mõõta